1. Założenia ogólne:

Warsztat terapii zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

 1. Zadania warsztatu:

Warsztat jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w  zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 1. Rady Programowa
 1. Rada Uczestników
 1. Zajęcia w warsztacie:

Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej:

 1. rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych:
 • zajęcia terapeutyczne,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • szkolenia i praktyki zawodowe,
 • ogólne usprawnianie,
 • rozwijanie umiejętności życia codziennego,
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 • rozwijanie umiejętności zawodowych,
 • trening umiejętności zachowań społecznych.
 1. rodzaj prowadzonych zajęć dodatkowych:
 • taneczne
 • teatralne
 • muzykoterapia
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia wędkarskie
 • wyjazdy i spotkania integracyjne
 1.  Metody pracy stosowane w warsztacie:
 • słowne,
 • praktyczne,
 • oglądowe,
 • objaśniająco – poglądowe,
 • samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 1. Liczba i rodzaj pracowni terapeutycznych:

Pracownia stolarska

Terapia w pracowni prowadzona jest przez kontakt z surowcem naturalnym, jakim jest drewno. Podstawowym zadaniem jest zapoznanie uczestników z technikami obróbki drewna, łączenia poszczególnych elementów oraz metodami impregnacji. Istotnym elementem zajęć jest opanowanie posługiwania się narzędziami stolarskimi (piła, dłuta, tarniki, młotek) oraz zapoznanie z działaniem wielu urządzeń elektrycznych (wiertarka, wyrzynarka, wypalarka). Podczas pracy uczestnicy wzbogacają swój słownik o nowe terminy techniczne i nabywają umiejętności współpracy w zespole. Konstruowanie budowli z drewna, konstrukcje ze sklejki, renowacja mebli.

Pracownia ceramiczna

Terapia ukierunkowana jest na kontakt uczestnika z surowcem naturalnym, jakim jest glina. Głównym zadaniem realizowanym w trakcie zajęć jest usprawnianie manualne oraz poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej. Przez pracę w glinie kształtuje się w uczestnikach poczucie estetyki, następuje również rozwój wyobraźni pobudzonej możliwością realizacji własnych pomysłów. Uczestnicy poznają różne rodzaje gliny oraz techniki jej formowania, zdobienia, wypalania i szereg innych zabiegów dotyczących tego surowca.

Pracownia technik różnych

Podstawowym celem pracowni jest kształtowanie i doskonalenie poszczególnych uzdolnień, pobudzenie wyobraźni twórczej, usprawnianie zdolności manualnych, jak również kształtowanie umiejętności pracy w grupie. Zadania dobierane są pod względem predyspozycji i umiejętności uczestników: prace w papierze, malowanie ozdób ze sklejki, ceramiki. Obsługa laminarki, komputera.

Pracownia plastyczna

Zajęcia w pracowni mają na celu usprawnianie manualne uczestników, rozwijanie ich wyobraźni, wytrwałości i systematyczności. W ramach zajęć wykonuje się wiele prac z różnych gatunków papieru (wydzieranki, obrazy z papieru). Ponadto uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi.

Pracownia prac w papierze

Celem zajęć jest kształtowanie i rozwijanie sprawności manualnej uczestników, ich koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz ogólnej sprawności fizycznej (najgłębiej upośledzonych). Sprawność manualną rozwija się przez pracę w papierze, cięcie, wycinanie, wydzieranie oraz wyklejanie, lepienie, modelowanie, kolorowanie, malowanie. Praca uczestników grupowana jest w etapy, które pokonywane są przez nich z lepszym lub gorszym efektem końcowym. Metoda, technika i forma terapii jest dostosowana do każdego uczestnika indywidualnie.

Pracownia komputerowo poligraficzna

Celem pracowni jest zapoznanie uczestników z urządzeniami elektronicznymi, prawidłowa ich obsługa oraz praca w programach edukacyjnych i tekstowych ukierunkowanych na naukę pisania i liczenia. Praca przy komputerze wykorzystująca myszkę i klawiaturę ma na celu rozwijanie sprawności manualnej rąk, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej uczestników. Uczestnicy nabywają umiejętności obsługi urządzeń technicznych do obróbki papieru tj. laminarka (na ciepło i zimno), bindownica, gilotyna. Uczestnicy wykonują zaproszenia, kartki okolicznościowe, kalendarze, wizytówki, broszury, plakaty, dokumentacje na potrzeby placówki.

Pracownia gospodarstwa domowego

Głównym zadaniem tej pracowni jest nabycie i utrwalenie w uczestnikach umiejętności wykonywania zwykłych czynności życia codziennego. Pracownia rozwija umiejętności związane z samoobsługą żywieniową, przygotowaniem, podaniem i spożywaniem posiłków oraz związanymi z tym czynnościami porządkowymi. Zwraca się tu dużą uwagę na umiejętność ekonomicznego gospodarowania pieniędzmi oraz żywnością jako materiałem terapeutycznym.

Pracownia dziewiarsko krawiecka

Zajęcia w pracowni obejmują pełen zakres szycia ręcznego, umiejętność obsługi maszyny do szycia oraz opanowanie znajomości materiałów i przyborów krawieckich. Umiejętności te uczestnicy nabywają stopniowo, począwszy od bardzo prostych czynności (np. nawlekania igły), aż do coraz bardziej skomplikowanych. Uczestnicy uczą się korzystać z gotowych wykrojów, uczą się sami rysować formy. Przechodzą kolejne etapy szycia ręcznego, a następnie przystępują do czynności związanych z szycie maszynowym. Dodatkowo w pracowni uczestnicy poznają techniki hafciarskie, dziewiarskie. Wykonują różne prace na szydełku i na drutach, w tym serwetki, elementy dekoracyjne.

Pracownia wikliny

Zadaniem pracowni jest zapoznanie się z podstawowymi technikami obróbki wikliny oraz poznanie podstawowych splotów wikliniarskich.. Tego typu prace mają na celu usprawnianie manualne uczestników. Dużą uwagę przywiązuje się do koordynacji wzrokowo - ruchowej wyrabianej przez wykonywanie różnego typu prac z wikliny.

Pracownia umiejętności gospodarczych

Zadaniem pracowni jest realizowanie umiejętności praktycznych z zakresu prac gospodarczych, porządkowych, ogrodniczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,użytkowania sprzętu oraz przestrzegania zasad BHP. Podczas zajęć terapeutycznych uczestnicy uczyć się będą podstawowych zasad codziennego życia oraz zasad i umiejętności przysposabiających do pracy.

Zamknij menu