W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpiła zmiana podejścia społeczeństwa do ludzi dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki temu niepełnosprawni, dotychczas zamknięci jedynie w obrębie własnych mieszkań i domów zaczęli pojawiać się na ulicach miast, w parkach i wielu miejscach użyteczności publicznej. Społeczeństwo zaczęło bardziej dostrzegać i otwierać  się na potrzeby tych osób. Wiele się wówczas zmieniło, także Gryficach. W umysłach rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualna szukających wsparcia we wzajemnych kontaktach powoli dojrzewała myśl o stworzeniu miejsca, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną mogłaby otrzymać niezbędną terapię i opiekę. Z myślą o nich powołano z dniem 1 października 1992 r Grupę Wsparcia dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w stopniu głębszym i ich rodziców w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryficach. Wtedy to z inicjatywy kilkorga rodziców zrzeszonych w Grupie Wsparcia starano się o utworzenie na terenie miasta Koła PSOUU.

historia i działalność Koła

15 kwietnia 1993 – 16 głosów „członków założycieli” podczas zebrania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Kościuszki 20 w Gryficach zadecydowało o powstaniu Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Przeprowadzono pierwsze wybory Zarządu z przewodniczącą p. Marią Zaborowską na czele.  Ponadto do Zarządu weszli: Tadeusz Abramiuk, Maria Gacal, Ewa Godycka, Bogumiła Bakalarska.
Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie, pismem z dnia 21 czerwca 1993 roku, potwierdził rejestrację Koła w Stowarzyszeniu i tę datę przyjmujemy za dzień powstania Koła  w Gryficach.
W tym samym roku gmina Gryfice przekazała nam budynek po byłym przedszkolu, którego oficjalne przekazanie nastąpiło 26 października 1993 roku, zaś 15 września 1994 roku notarialnie otrzymaliśmy ten budynek na własność.
W 1994 roku wszystkie osoby zainteresowane otwarciem Ośrodka były zaangażowane w prace związane z wyremontowaniem budynku. Pomocą służyli nie tylko rodzice, ale i przyszli pracownicy oraz Zakład Karny w Płotach i dowódcy jednostek w Gryficach Trzebiatowie. W niedługim czasie ogromna inicjatywa i zaangażowanie  rodziców oraz pracowników Poradni przyczyniło się do powstania placówki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Z dniem 1 września 1994 roku przy ulicy Pocztowej rozpoczęły działalność trzy placówki:
Punkt Wczesnej Interwencji,
• Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno –wychowawczy, który zmienił nazwę na Ośrodek Rehabilitacyjno –wychowawczy, a obecnie występuje pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczy
Warsztat Terapii Zajęciowej.
Łącznie opieką dzienną objęto 40 dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
W dniu 3 października 1994 roku nastąpiło uroczyste otwarcie przy asyście przedstawiciela Zarządu Głównego PSOUU pana Mariana Jagiełki.
Rok 1996 przyniósł kolejne ważne zmiany : 19 kwiecień – podpisano umowę na modernizację i rozbudowę budynku Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego i Punktu Wczesnej Interwencji ze środków PFRON. Prace rozpoczęły się wiosną 1997.  Zakończenie robót nastąpiło w roku następnym a w sierpniu 1998 budynek został odebrany. Po przeniesieniu się we wrześniu 1998 roku do nowego budynku rozpoczął się okres rozwoju placówek Stowarzyszenia. Oddano do użytku nowe sale rehabilitacyjne. Bazę lokalową zaczęto wyposażać w nowoczesne sprzęty do prowadzenia specjalistycznych zajęć. Zatrudniono nowych specjalistów.

18 maja 1996 – Zarząd Główny  PSOUU informuje nas o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie osobowości prawnej Koła w Gryficach. Dzięki temu od 7 października 1996 roku koło posiada osobowość  prawną.
W 1999 roku, dzięki współpracy z firmą GOODWELL Polska, 10 naszych podopiecznych z WTZ zostało zatrudnionych na stanowiskach pracy chronionej, przy produkcji opakowań kartonowych.
W październiku 2002 roku od powiatu Gryfickiego nabyliśmy nieruchomość w Rogowie, która przez dłuższy czas była wyłączona z użytku. Zgromadzone przez lata funkcjonowania Koła w Gryficach doświadczenia oraz wiedza zrodziły pomysł przeniesienia części OREW, która objęłaby swą opieką dzieci i młodzież z okolic Trzebiatowa do budynku w Rogowie. W listopadzie 2009 roku rozpoczęliśmy remont budynku, który zakończony został ostatecznie      w kwietniu 2011 roku, a od września 2011 roku przeniesione zostały do niego 3 grupy OREW.
Lata 2009 – 2018 to stałe działania związane z modernizacją obiektu w Gryficach, które przyczyniły się do podniesienia warunków pobytowych naszych podopiecznych.
Od 2010 roku Koło PSONI w Gryficach posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, będąc uprawnionym do otrzymywania 1% podatku.

W 2013 roku pozyskaliśmy lokal z zasobów Gryfickiego TBS, z przeznaczeniem na prowadzenie pierwszego mieszkania wspomaganego.
Również w 2013 roku, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców, rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej.
W 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach.
Na początku 2018 roku Stowarzyszenie nabyło od Powiatu Gryfickiego, salę gimnastyczną, na której odbywa się  na co dzień rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia w ramach terapii wielozmysłowych.
Koło PSONI w Gryficach w czasie swej dotychczasowej długoletniej działalności na terenie miasta rozwija się i doskonali swoje działania w celu zapewnienia dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom wszechstronnej, profesjonalnej pomocy przy zastosowaniu szerokiego zakresu nowoczesnych metod rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Systematycznie oddziaływaniami terapeutycznymi oraz wsparciem  objęte jest około 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizujemy cykliczne imprezy: dzień rodziny, walentynki, wigilie, bale karnawałowe, wycieczki i wiele innych. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym organizując min. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Festiwal Słońca – Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie daje rodzicom możliwość wymiany doświadczeń, zapewnia pomoc psychologiczną w ramach psychoterapii indywidualnej i grupowej, dąży do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz tworzy warunki do godnego życia w zintegrowanym społeczeństwie.”

Obecna władze PSONI Koło w Gryficach:

  1. Mariusz Pietrzak – przewodniczący Zarządu
  2. Krzysztof Zbytnik – wiceprzewodniczący Zarządu
  3. Małgorzata Siemaszko – skarbnik Zarządu
  4. Tomasz Jędzura – sekretarz Zarządu
  5. Kazimierz Pycka – członek Zarządu

Dokumenty do pobrania:

Zamknij menu