Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (OREW)

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 3 do 25 roku życia.
Czytaj więcej

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Gryficach  jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla wychowanków z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 3 do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno - edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do ich stanu psychofizycznego i wieku.

WYCHOWANKOWIE

Wychowankami OREW są:

- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, objęte wychowaniem przedszkolnym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz realizujące obowiązek szkolny 

- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujące poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obowiązek szkolny i obowiązek nauki

EDUKACJA

Poszczególne grupy wychowawcze obejmują dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich poziomu funkcjonowania. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Praca terapeutyczna z wychowankiem oparta jest o wnikliwą i wielowymiarową diagnozę, na podstawie której zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje indywidualny program terapeutyczny dla każdego wychowanka.

W zależności od rodzaju orzeczenia wychowankowie OREW realizują zajęcia:

- wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego

- edukacyjno – terapeutyczne

- rewalidacyjno – wychowawcze

Wszyscy podopieczni OREW objęci są kompleksową rehabilitacją  Wychowankowie OREW oprócz udziału w codziennych zajęciach edukacyjno-rewalidacyjnych uczestniczą także w życiu kulturalnym, wycieczkach, imprezach okolicznościowych oraz ważnych dla nich świętach.

W ośrodku funkcjonuje kółko teatralne, wędkarskie i sportowe. Ośrodek współpracuje ze społecznością lokalną. Wychowankowie OREW uczestniczą w zajęciach integracyjnych, które prowadzone są w formie wyjazdowej do innych placówek edukacyjnych lub odbywają się na miejscu - na terenie ośrodka.

METODY PRACY Z WYCHOWANKAMI

W zależności od potrzeb i możliwości wychowanka w placówce wykorzystywane są różne metody, m.in.:

- Terapia Polisensoryczna wg pór roku „Poranny Krąg”

- Metoda F. Affolter

- Programy Aktywności M. i Ch. Knill

- Terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)

- Terapia Ręki

- Metoda Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne

- Metoda Pedagogiki Zabawy

- komunikacja alternatywna

- metoda symultaniczno - sekwencyjna-Metoda Krakowska

- terapia karmienia                    

- trening samoobsługi

- trening umiejętności społecznych

- arteterapia

- muzykoterapia

- dogoterapii

- hydroterapia i zajęcia na basenie

- Integracja Sensoryczna 

CZAS PRACY

Ośrodek jest placówką feryjną , czynną jedenaście miesięcy w roku (od września do czerwca zajęcia edukacyjne, w lipcu półkolonie), od poniedziałku do piątku.

BAZA LOKALOWA:

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy ma siedzibę w Gryficach przy ul. Pocztowej 4.

 Ośrodek dysponuje specjalistyczną bazą lokalową rewalidacyjno - terapeutyczną: Certyfikowaną Salą Doświadczania Świata, salą Integracji Sensorycznej, gabinetem hydroterapii , halą sportowo-rehabilitacyjną oraz salami terapeutycznymi wyposażonymi w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, dostosowane do możliwości i wieku wychowanków

TRANSPORT

Wychowankowie OREW dowożeni są na zajęcia a koszty transportu pokrywa gmina właściwa ze względu  na miejsce zamieszkania dziecka .

ODPŁATNOŚĆ

Udział wychowanków w zajęciach prowadzonych w OREW jest bezpłatny.

Rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia.

KADRA

W ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, która posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia grupowe prowadzi wychowawca: nauczyciel – terapeuta (oligofrenopedagog), z którym ściśle współpracuje pomoc wychowawcy.

W zależności od potrzeb i możliwości, podopieczny może uczestniczyć w grupowych lub indywidualnych zajęciach prowadzonych przez psychologa, logopedę, oligofrenopedagoga, terapeutę integracji sensorycznej.

W OREW prowadzone są także zajęcia z dogoterapii, przez osobę która posiada do tego odpowiednie przeszkolenie.

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

Przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, w stosunku do których prowadzi się szeroki zakres działań mających na celu poprawę ich ogólnej sprawności, przygotowania do podjęcia pracy oraz normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Mieszkania wspomagane

Aktualnie prowadzimy dwa mieszkania wspomagane dla czwórki naszych podopiecznych, którzy mieszkają w blokach, wśród społeczności lokalnej, usamodzielniając się pod okiem asystenta, który wspomaga w sprawach życia codziennego, jednakże nie zamieszkuje wspólnie a opieka i wsparcie odbywa się w zależności od potrzeb i ukierunkowana jest na uzyskanie przez osoby jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu.

Zamknij menu