Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (OREW)

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym, znacznym i głębokim, oraz wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno - terapeutyczno - edukacyjno - rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków.
Czytaj więcej

OREW realizuje swoje zadania w oparciu o indywidualne programy opracowane dla każdego dziecka, obejmujące wszystkie jego potrzeby i możliwości z uwzględnieniem motywującego i wychowawczego potencjału grupy.

Program indywidualny, w oparciu o wieloprofilową, ponawianą diagnozę funkcjonalną, oceną dynamiki zmian a także postępy uczestnika opracowuje wielospecjalistyczny zespół terapeutyczny, w skład, którego wchodzą: lekarze, psychologowie, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy.

Rodzice uczestniczą w tworzeniu szczegółowego indywidualnego programu dla swojego dziecka, jego realizacji w uzgodnionym zakresie oraz ocenianiu faktów.

Podstawy prawne działalności OREW:

 •         Akt powołania placówki przez ZG PSOUU w Warszawie
 •         Ustawa z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty ( Dz.U. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)
 •         Statut OREW
 •         Wpis do ewidencji działalności oświatowej

Pomieszczenia i ich przeznaczenie

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach posiada dwa budynki. Pierwszy znajduje się w Gryficach, a drugi w Rogowie. W gryfickim budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone na sale, pracownie i gabinety do pracy z dziećmi. Na parterze budynku znajduje się większość sal wykorzystywanych przez OREW. Są tu m.in. sale do terapii grupowej, gabinet hydromasażu, sala rehabilitacyjna, gabinet Sali Doświadczania Świata, gabinet Dyrektora Ośrodka, pomieszczenia socjalne i kuchenne. W holu korytarza znajduje się szatnia. Na piętrze znajduje się gabinet psychologa, muzykoterapeuty i logopedy. Natomiast w sąsiednim budynku mieszczą się biura Stowarzyszenia. W budynku w Rogowie, na parterze znajdują się: 2 sale terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, pomieszczenie socjalne, szatnia dla wychowanków oraz 2 łazienki.  Na piętrze są: punkt wydawania posiłków obiadowych, gabinet terapii indywidualnej, biuro, 1 sala terapeutyczna oraz 2 łazienki. Na terenie wokół Ośrodka znajduje się plac zabaw, trampolina oraz miejsce do zabaw integracyjnych. Od morza dzieli nas około 200m.

Organizacja i forma zajęć

OREW w Gryficach oraz oddział OREW w Rogowie obejmują swoim oddziaływaniem dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wieloraką niepełnosprawnością w wieku 3 - 25 lat. Placówki czynne są w godzinach od 730-1530 pięć dni w tygodniu (od pon. do pt.). Dzieci mają  zapewniony codzienny transport z i do ich miejsca zamieszkania. Przyjęcia dzieci do OREW odbywają się na podstawie wniosku rodziców, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w porozumieniu z dyrektorem szkoły macierzystej w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

W OREW w Gryficach i oddziale OREW w Rogowie realizowane są 4 programy nauczania:

 •   program zajęć opracowany na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim z dnia  23 kwietnia 2013 roku (Dz. U. Nr 14 poz. 76)
 •   program opracowany na podstawie „Podstawy Programowej kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w  szkołach podstawowych i gimnazjach” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 •   program opracowany na podstawie „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla   przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania  przedszkolnego” stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Dz. U. z dnia 15 stycznia 2000 r. nr 4, poz. 17)
 •      program opracowany na podstawie „ Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi” stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r.

Powyższe programy są realizowane w następujących zespołach wychowawczych:

1)    3 zespół rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu głębokim,

2)    5 zespołów  edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,  

3)    1 oddział przedszkolny;

4)    2 oddziały przysposabiające do pracy – IV etap edukacyjny dla dorosłych w wieku od 21 do 24 roku życia.

Zajęcia dodatkowe

Oprócz zajęć obowiązkowych OREW zapewnia swoim wychowankom zajęcia dodatkowe takie, jak:

 • stymulacja wielozmysłowa w Sali Doświadczania Świata;
 • terapia w Sali Integracji Sensorycznej
 • muzykoterapia;
 • rehabilitacja;
 • hydromasaż;
 • dogoterapia

Aby urozmaicić jeszcze bardziej zajęcia naszym podopiecznym,  nauczyciele – terapeuci podjęli się także prowadzenia następujących kółek zainteresowań:

 • teatralne;
 • taneczne;
 • kulinarne;
 • wędkarskie;
 • sportowe (jazda na rowerach, „Nord- Walking”).

Dzieci i młodzież z OREW mają również zapewnioną opiekę logopedyczną, psychologiczną, psychiatryczną, ortopedyczną i stomatologiczną.

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

Przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, w stosunku do których prowadzi się szeroki zakres działań mających na celu poprawę ich ogólnej sprawności, przygotowania do podjęcia pracy oraz normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Czytaj więcej
 1. Pracownia stolarska: Terapia w pracowni prowadzona jest przez kontakt z surowcem naturalnym, jakim jest drewno. Podstawowym zadaniem jest zapoznanie uczestników z technikami obróbki drewna, łączenia poszczególnych elementów oraz metodami impregnacji. Istotnym elementem zajęć jest opanowanie posługiwania się narzędziami stolarskimi (piła, dłuta, tarniki, młotek) oraz zapoznanie z działaniem wielu urządzeń elektrycznych (wiertarka, wyrzynarka, wypalarka). Podczas pracy uczestnicy wzbogacają swój słownik o nowe terminy techniczne i nabywają umiejętności współpracy w zespole. Konstruowanie budowli z drewna, konstrukcje ze sklejki.
 2. Pracownia ceramiczna: Terapia ukierunkowana jest na kontakt uczestnika  z surowcem naturalnym, jakim jest glina. Głównym zadaniem realizowanym w trakcie zajęć jest usprawnianie manualne oraz poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej. Przez pracę w glinie kształtuje się  w uczestnikach poczucie estetyki, następuje również rozwój wyobraźni pobudzonej możliwością realizacji własnych pomysłów. Uczestnicy poznają różne rodzaje gliny oraz techniki jej formowania, zdobienia, wypalania i szereg innych zabiegów dotyczących tego surowca.
 3. Pracownia gospodarstwa domowego: Głównym zadaniem tej pracowni jest nabycie i utrwalenie w uczestnikach umiejętności wykonywania zwykłych czynności życia codziennego. Pracownia rozwija umiejętności związane z samoobsługą żywieniową, przygotowaniem, podaniem i spożywaniem posiłków oraz związanymi z tym czynnościami porządkowymi. Zwraca się tu dużą uwagę na umiejętność ekonomicznego gospodarowania pieniędzmi oraz żywnością jako materiałem terapeutycznym.
 4. Pracownia plastyczna: Zajęcia w pracowni mają na celu usprawnianie manualne uczestników, rozwijanie ich wyobraźni, wytrwałości i systematyczności. W ramach zajęć wykonuje się wiele prac z różnych gatunków papieru (wydzieranki, obrazy z papieru). Ponadto uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi.
 5. Pracownia komputerowo - poligraficzna: Celem pracowni jest zapoznanie uczestników z urządzeniami elektronicznymi, prawidłowa ich obsługa oraz praca w programach edukacyjnych i tekstowych ukierunkowanych na naukę pisania i liczenia. Praca przy komputerze wykorzystująca myszkę i klawiaturę ma na celu rozwijanie sprawności manualnej rąk, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej uczestników. Uczestnicy nabywają umiejętności obsługi urządzeń technicznych do obróbki papieru tj. laminarka (na ciepło i zimno), bindownica, gilotyna. Uczestnicy wykonują zaproszenia, kartki okolicznościowe, kalendarze, wizytówki, broszury, plakaty, dokumentacje na potrzeby placówki.
 6. Pracownia technik róznych: Podstawowym celem pracowni jest kształtowanie  i doskonalenie poszczególnych uzdolnień, pobudzenie wyobraźni twórczej, usprawnianie zdolności manualnych, jak również kształtowanie umiejętności w grupie. Zadania dobierane są pod względem predyspozycji i umiejętności uczestników: prace w papierze, malowanie ozdób ze sklejki, ceramiki. Obsługa laminarki, bindownicy, komputera. Dodatkowym celem pracowni jest ogólny rozwój uczestników oraz nabycie umiejętności i zaradności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego, w tym poszukiwania zatrudnienia.
 7. Pracownia wikliniarska:  Zadaniem pracowni jest zapoznanie się z podstawowymi technikami obróbki wikliny oraz poznanie podstawowych  splotów wikliniarskich.. Tego typu prace mają na celu usprawnianie manualne uczestników. Dużą uwagę przywiązuje się do koordynacji wzrokowo - ruchowej wyrabianej przez wykonywanie różnego typu prac z wikliny.
 8. Pracownia prac w papierze: Celem zajęć jest kształtowanie i rozwijanie sprawności manualnej uczestników, ich koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz ogólnej sprawności fizycznej (najgłębiej upośledzonych). Sprawność manualną rozwija się przez pracę w papierze, cięcie, wycinanie, wydzieranie oraz wyklejanie, lepienie, modelowanie, kolorowanie, malowanie. Praca uczestników dzielona jest na etapy, które pokonywane są przez nich z lepszym lub gorszym efektem końcowym. Metoda, technika i forma terapii jest dostosowana do każdego uczestnika indywidualnie.
 9. Pracownia dziewiarsko - krawiecka: Zajęcia w pracowni obejmują pełen zakres szycia ręcznego, umiejętność obsługi maszyny do szycia oraz opanowanie znajomości materiałów i przyborów krawieckich. Umiejętności te uczestnicy nabywają stopniowo, począwszy od bardzo prostych czynności (np. nawlekania igły), aż do coraz bardziej skomplikowanych. Uczestnicy uczą się korzystać z gotowych wykrojów, uczą się sami rysować formy. Przechodzą kolejne etapy szycia ręcznego,  a następnie przystępują do czynności związanych z szycie maszynowym. Dodatkowo w pracowni uczestnicy poznają techniki hafciarskie, dziewiarskie. Wykonują różne prace na szydełku i na drutach, w tym serwetki, elementy dekoracyjne.

Mieszkania wspomagane

Aktualnie prowadzimy dwa mieszkania wspomagane dla czwórki naszych podopiecznych, którzy mieszkają w blokach, wśród społeczności lokalnej, usamodzielniając się pod okiem asystenta, który wspomaga w sprawach życia codziennego, jednakże nie zamieszkuje wspólnie a opieka i wsparcie odbywa się w zależności od potrzeb i ukierunkowana jest na uzyskanie przez osoby jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu.

Zamknij menu